Contact information
Address: Vitthal Rakhumai Mandir, 317-B, Sudhindra Nagar, Dahisar East, Sudhindra Nagar, Dahisar East, Mumbai, Maharashtra 400068
Phone: +91 022 2848 4333, +91 022 2848 4926
Mobile: +91 98209 29745
Email: dahisarsrikashimath@gmail.com
Facebook:dahisarsrikashimath@gmail.com
enquiry form
 
Copyright 2016     ©     Dahisar Sri Kashi Math     All rights reserved.